Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia ovat yhdessä laatineet mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi ansioluetteloksi. Tutkijan ansioluettelomalli julkistettiin Etiikan päivä -seminaarissa 14.11.2012.

Ansioluettelo eli CV (curriculum vitae) on kooste henkilön opiskelu- ja työurasta sekä akateemisista ja muista ansioista. Hakuasiakirjoihin liitettynä se on julkinen asiakirja, jossa esitettyjen tietojen tulee olla tarvittaessa todennettavissa. Tutkijan ansioluettelomallilla pyritään ohjeistamaan ansioluettelon laatijaa tutkimuseettisestä näkökulmasta siten, että ansiot tulisivat esille mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisina ja vertailukelpoisina.

Ohjeen ydinkohdat

  • Organisaatioista, tutkinnoista ja tehtävistä tulee käyttää niiden virallista nimeä tai nimikettä. Niiden käännösten tulee olla virallisesti hyväksyttyjä, asianomaisen organisaation itsensä käyttämiä tai muuten perusteltuja. Itse tehtyjä käännöksiä ei tule käyttää.
  • Tutkijan tulee esittää kokonaisuudessaan ne ansiot ja sidonnaisuudet, jotka ovat kullekin hakutilanteelle ja tutkijanuravaiheelle tarkoituksenmukaisia.

Tavoitteena hyvä tieteellinen käytäntö

Suomessa tutkimusorganisaatiot ja tutkimusta rahoittavat tahot edellyttävät, että niille osoitetut tai niiden tutkijayhteisössä laaditut hakuasiakirjat (hakemus, ansioluettelo, julkaisuluettelo, portfolio) noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä. Jos epäillään, että tutkija paisuttelee tai vääristelee ansioitaan ansioluettelossa, muissa hakuasiakirjoissa tai niiden käännöksissä, voidaan asia käsitellä tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti epäilynä hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta.

Linkkejä suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaa määritteleviin lakeihin ja tutkintonimikkeisiin sekä muihin tutkijan ansioluettelon laatimista helpottaviin sanastoihin:

 

Päivitetty 3.7.2019