Modell till meritförteckning för forskare

OBS. Denna sida kommer att uppdateras inom kort!

Forskningsetiska delegationen TENK, Finlands universitet UNIFI rf, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf samt Finlands Akademi har i samråd gjort upp en modell till meritförteckning, som uppfyller kriterierna för god vetenskaplig praxis. 

  • Modell till meritförteckning för forskare. Forskningsetiska delegationens rekommendation 2020. - KOMMER INOM KORT!

En meritförteckning, även kallad CV (curriculum vitæ) är ett sammandrag av en persons studie- och arbetskarriär, akademiska och övriga kvalifikationer. När en sådan förteckning inges som bilaga till ansökningshandlingar ska den ses som ett officiellt dokument, vars uppgifter vid behov måste kunna ledas i bevis. Ett syfte med modellmeritförteckningen är att instruera dem som sammanställer förteckningen om de forskningsetiska principerna, så att meriterna visas så komplett som möjligt, i enlighet med sanningen och på ett sätt som möjliggör jämförelser mellan olika sökande. 

Huvudsaken

  • Organisationer, examina och arbetsuppgifter måste namnges med deras officiella benämningar resp. namn. Översättningar av dessa ska vara auktoriserade, namn som respektive organisation själv använder eller på annat sätt motiverade, översättningar av personen själv ska inte användas.
  • En forskare ska i förteckningen ge en uttömmande presentation av sina meriter och bindningar, som är relevanta och ändamålsenliga i respektive ansökningssituation och med avseende på forskarens karriärfas.  

Principerna med god vetenskaplig praxis

I Finland ställer forskningsorganisationer och instanserna som finansierar forskning krav på att de ansökningshandlingar (ansökan, meritförteckning, publikationsförteckning, portfolio) som inlämnas eller uppgörs i respektive forskargemenskap, ska följa principerna med god vetenskaplig praxis. Om det uppstår misstanke om att forskaren överdriver eller förvanskar sina meriter som de framställs i CV, övriga ansökningshandlingar eller översättningarna av dessa, kan fallet behandlas enligt forskningsetiska delegationens anvisningar.

Mer information

 

Päivitetty  26.6.2019