Internationella anvisningar

De forskningsetiska anvisningarna ”God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den i Finland”, dvs. GVP-anvisningarna står till sina riktlinjer i samklang med de internationella anvisningarna, men innehåller dessutom anvisningar om i Finland tillämpade utredningsförfaranden vid misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis.