Etikprövning i Finland

Medicinsk forskning

Lagen och förordningen om medicinsk forskning reglerar forskning som gäller människor. Sjukvårdsdistriktens etiska kommittéer har enligt lagen uppgift att på förhand utvärdera medicinsk forskning ur etisk synvinkel. Den Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA bedömmer internationella kliniska läkemedelsprövningarnas etik i samråd med de etiska kommittéerna.

Humanvetenskaperna

Forskningsetiska delegationen har utgett en anvisning om etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och har kommit med ett förslag hur forskningsetik skall prövas inom dessa områden.

Etikprövning

Med prövning av forskningsetik avses att ett forskningsprogram måste bedömas utgående från den praxis som förekommer inom den specifika vetenskapsgrenen och så att eventuella skador som forskningen eller dess resultat kan leda till förebyggs. Förhandsbedömningen gäller bara noga definierade forskningsupplägg. Förhandsgranskning kan också verkställas om detta förutsätts av det forum som publicerar eller finansierar undersökningen eller av en internationell samarbetsinstans. De etiska frågor som uppkommer inom forskningen i humanvetenskaper har att göra med mötet mellan forskare och forskningsobjekt, eftersom oförutsebara faktorer kan förekomma där. Forskaren måste alltid själv ta ansvar för de etiska och moraliska avgörandena.

Etiska principer

De etiska principerna för den forskning som räknas till humanvetenskaperna är

  • att de personer som är föremål för forskning ska ha självbestämmanderätt
  • att skador undviks
  • att personernas privatsfär och integritetsskydd inte kränks.

Acceptansen att iaktta bestämmelserna

Så gott som alla högskolor och forskningsinstitut som i Finland bedriver forskning inom dessa vetenskaps områden har redan förbundit sig att följa anvisningarna.  Acceptansen att iaktta bestämmelserna i anvisningen om etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning bygger på frivillighet, och i denna acceptans ingår skyldighet att genomföra en prövning av forskningsetiken i enlighet med de principer som forskningsetiska delegationen har fastslagit.