Begäran om utlåtande till etisk kommitté inom humanvetenskaperna

Då man begär utlåtanden och när man bedömer forskningens eventuella olägenheter och risker är utgångspunkten de etiska principerna för humanvetenskaper (forskningspersonernas självbestämmanderätt, undvikande av skador samt integritets- och dataskydd).  Prövning innebär aldrig att ansvaret för att forskningen är etisk överförs på nämnden. Vid humanvetenskaplig forskning accentueras de etiska frågorna i mötet mellan forskaren och forskningspersonen; en situation som kan medföra oförutsedda konstellationer. Forskaren ansvarar alltid själv för undersökningens etiska och moraliska avgöranden.

Forskaren bör begära utlåtande om etikprövning om hans eller hennes forskning innehåller någon av nedan nämnda moment:

  • Forskningen ingriper i forskningspersonernas fysiska integritet,
  • Forskningen avviker från principen om informerat samtycke (prövning förutsätts dock inte för forskning i offentliga och publicerade handlingar, register- och dokumentmaterial och arkivmaterial),
  • Forskningen bedrivs inte inom ramen för den normala verksamheten vid en enhet för förskolepedagogik eller skola. Forskningen riktar sig mot barn under 15 år och vårdnadshavaren har inte gett sitt särskilda samtycke eller informerats och vårdnadshavaren har därför inte möjlighet att förbjuda barnet att delta i undersökningen,
  •  Forskning där forskningspersonerna utsätts för exceptionellt kraftiga påfrestningar, vars eventuella faror bör prövas av speciell expertis (t.ex. forskning som innehåller våld eller pornografi),
  • Forskning som innehåller risker för att forskningspersonerna utsätts för långvarig psykisk påfrestning som överskrider gränserna för ett normalt vardagsliv (trauma, depression, sömnlöshet),
  • Forskning som när den genomförs kan innebära en säkerhetsrisk för forskningspersonerna (t.ex. forskning som berör familjevåld).

Dessutom kan en forskare begära utlåtande av en etisk nämnd om forskningsobjektet, finansiären eller en samarbetspartner förutsätter det eller om man planerar att publicera forskningsresultaten i en vetenskaplig tidskrift som förutsätter etikprövning. Orsaken till begäran om utlåtande ska alltid specificeras.

Enligt Finlands Akademis anvisningar är det godtagbart att utlåtande ges efter ett positivt finansieringsbeslut.

Anvisningar som tillämpas vid prövningen av undersökningar

Vid etikprövningen granskas planen för insamlingen av material, hur forskningen ska förverkligas, hur forskningspersonerna informeras och hur materialet ska bearbetas och förvaras för att undvika risker och skador. Vid prövningen vägs de olägenheter och skador som deltagandet i undersökningen eventuellt orsakar forskningspersonerna i förhållande till det kunskapsvärde som eftersträvas med forskningen. Den riktgivande utgångspunkten för prövningen är de etiska principerna för humanvetenskaper (de undersöktas självbestämmanderätt, undvikande av skador, integritets- och dataskydd).

Vid behov tillämpas även det egna forskningsområdets specifika etiska bestämmelser.[6]

Vid den inbördes prövningen av kunskapsvärdet och skaderiskerna inom humanvetenskaplig forskning är det inte fråga om ett utilitaristiskt avvägande av kostnad mot nytta, utan om en normativ prövning av i sig ojämförbara värderingar. Vid prövningen säkerställs att undersökningen inte är förenad med onödiga risker, som kunde undvikas utan att forskningens vetenskapliga värde minskar. Därefter bedöms om riskerna över huvud är moraliskt godtagbara. Ribban för det moraliskt godtagbara kan höjas om undersökningens vetenskapliga värde är synnerligen stort och forskningen inte orsakar några olägenheter för forskningspersonerna (forskning där man inte använder sig av informerat samtycke) eller om de människor som deltar i forskningen även själva kan bedöma eventuella olägenheter utgående från den information som ges dem.

Om den forskning som ska prövas inte kan hänföras till ovan nämnda moment (1-6) och inte är förenad med fara för psykiska olägenheter som överskrider gränserna för normalt vardagsliv, ska detta antecknas som ett omnämnande i ansökan om utlåtande. Då bedömer nämnden i första hand hur forskningspersonerna har informerats och hur deras integritets- och dataskydd har beaktats.

Om forskningen hänför sig till de nämnda forskningskonstellationerna (1-6) bör man utöver information till forskningspersonerna och frågor som berör identitets- och dataskydd också pröva de använda forskningsmetoderna i relation till de uppställda forskningsfrågorna samt till betydelsen av den nya kunskap forskningen eftersträvar.

Information till forskningspersonerna

Nämnden kontrollerar att informationen till forskningspersonerna är planerad på behörigt sätt. Informationen om undersökningen bör innehålla åtminstone följande uppgifter: 1. forskarens kontaktuppgifter, 2. forskningsämnet, 3. hur materialet konkret ska samlas in och den beräknade tiden, 4. för vilket ändamål det insamlade materialet ska användas och dess fortsatta användning samt eventuell arkivering och 5. att deltagandet är frivilligt.

Vid experimentell forskning måste det ges tillräcklig information om arrangemangen. De experimentella arrangemangen varierar betydligt mellan olika vetenskapsområden. Det är den etiska nämndens uppgift att i varje enskilt fall fastställa om tillräckligt med information har getts.

Om forskningen ingriper i forskningspersonernas fysiska integritet bör de anvisningar som getts med stöd av lagen om medicinsk forskning tillämpas i informationen.

Personlig integritet och dataskydd

Vid etikprövningen granskas undersökningens materialhanteringsplan och kontrolleras att tekniska datasäkerhetslösningar har planerats. I materialhanteringsplanen ska beskrivas 1) hur identifierbara uppgifter ska skyddas eller tas bort 2) den sekretessförbindelse som eventuellt förutsätts vid användningen av identifierbara uppgifter samt 3) hur materialet ska sparas för fortsatt forskning eller alternativt hur identifierbara uppgifter ska förstöras efter att forskningen slutförts.

De etiska nämnderna prövar inte forskningspublikationernas integritetsskydd. Forskarna själva samt publikationernas redaktioner ansvarar för etikprövning av publikationer.

Särskilda anvisningar om prövningen av olika moment:

a. Forskningen ingriper i forskningspersonernas fysiska integritet

Vid planeringen och etikprövningen av forskning som ingriper i den fysiska integriteten kan man tillämpa etikanvisningarna för medicinsk forskning (se http://www.etene.org/tukija/dokumentit/Muistlco.pdf). Nämnden bedömer de förväntade olägenheterna (risker, skador och deras sannolikhet) i förhållande till det kunskapsvärde som eftersträvas med forskningen. Forskningen bör bedrivas så att de olägenheter och risker som undersökningen eventuellt orsakar forskningspersonerna minimeras.

Prövningen av eventuella fysiska olägenheter kräver sakkunskap och bakgrundsinformation som baserar sig på empirisk forskning. Den etiska nämnden kan vid behov begära utlåtande av en utomstående expert, om nämndens egen sakkunskap inte räcker till.

b. Forskningen iakttar inte principen om informerat samtycke

I fråga om forskning som avviker från principen om informerat samtycke bedömer den etiska kommittén om forskningen är etiskt godtagbar. Forskningen kan anses vara etiskt godtagbar om följande villkor uppfylls:

1) forskningen är underbyggd och den kan inte genomföras så att forskningspersonerna informeras om forskningen och deras samtycke till att delta begärs,

2) materialinsamlingen innebär ingen risk för forskningspersonerna,

3) för forskningspersonerna redogörs i mån av möjlighet i efterhand för innehållet i forskningen och dess syfte (de enskilda forskningsarrangemangen bedöms),

4) vid insamlingen och bearbetningen av materialet samt rapporteringen fästs tillräcklig uppmärksamhet vid tryggandet av forskningspersonernas integritets- och dataskydd.

c. Forskningen bedrivs inte inom ramen för den normala verksamheten vid en enhet för förskolepedagogik eller en skola. Forskningen riktar sig mot barn under 15 år och vårdnadshavaren har inte gett sitt särskilda samtycke eller informerats och vårdnadshavaren har därför inte möjlighet att förbjuda barnet att delta i undersökningen

Forskning som gäller barn under 15 år kan genomföras utan att föräldrarna eller en annan vårdnadshavare ger sitt särskilda samtycke eller informeras när forskningen inte orsakar olägenheter för forskningspersonerna. Ett sådant förfarande måste i forskningsplanen motiveras på basis av en eller flera av följande orsaker:

1) Forskningspersonernas ålder och utvecklingsnivå:

De minderåriga som är objekt för undersökningen har förmåga att förstå forskningstemat och vad som konkret förutsätts av dem när de deltar i undersökningen.

2) Forskningens ämne och hur den genomförs:

Forskningsämnet är inte känsligt och det är i praktiken svårt att fråga föräldrarna eller en annan vårdnadshavare om tillstånd (t.ex. undersökningar om ungdomsklubbar eller skolelevers klubbverksamhet på fritiden).

3) Den eftersträvade informationen:

Undersökningen berör sådant som det inte går att få heltäckande information om ifall föräldrarnas tillstånd alltid förutsätts för att barnen ska få delta i forskningen (t.ex. familjevåld, sociala problem och motsvarande) eller sådant som de undersökta minderåriga inte själva vill att föräldrarna ska få vetskap om (t.ex. användning av rusmedel, sexuell läggning och motsvarande).

d. Forskning där forskningspersonerna utsätts för exceptionellt kraftiga påfrestningar, vars eventuella faror bör prövas av speciell expertis (t.ex. forskning som innehåller våld eller pornografi),

e. Forskning där det finns risk för att forskningspersonerna utsätts för långvarig psykisk påfrestning som går utöver vardagslivets gränser (trauma, depression, sömnlöshet),

f. Forskning som när den genomförs kan innebära en säkerhetsrisk för forskningspersonerna (t.ex. forskning som berör familjevåld).

Forskningens eventuella olägenheter och risker ska beskrivas för den etiska nämnden så att den kan bedöma om forskningen är etisk genom att väga de eventuella risker som orsakas forskningspersonerna i förhållande till det kunskapsvärde som eftersträvas med forskningen. Forskningen bör bedrivas på så sätt att de olägenheter och risker som forskningen eventuellt orsakar forskningspersonerna minimeras.

Vid prövningen jämförs det eftersträvade kunskapsvärdet med eventuella olägenheter och de sätt på vilka man försöker mildra eller förhindra (dataskydd) de olägenheter som orsakas forskningspersonerna medan undersökningen pågår eller därefter (fysiska och psykiska olägenheter). Vid prövningen bör man beakta forskningspersonernas fria vilja och självbestämmanderätt. De som undersöks kan också alltid i någon mån själva bedöma riskerna med att delta i forskningen.

Vid prövningen av experimentell forskning kan man i kompletterande syfte tillämpa vetenskapsområdets egna etiska anvisningar.